Вие сте тук: Начало / Публикации и постери / Монография

Монография

Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R

Monografia.jpg

С подкрепата на проект „Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на Балканите“, реализиран към Фонд „Научни изследвания“, е издадена монография, посветена на методи за статистически анализ на оригинални дървесни прирастови данни, получени в резултат на изследвания на няколко основни за България дървесни вида. В нея е представена съществена част от методиката за математически анализ на такива времеви серии, използвана в рамките на проекта. В отделните части на изложението е включено кратко изложение на даден статистически анализ, R-код за извършването му, визуализация и интерпретация на резултатите. Монографията може да бъде полезна също така за студенти в различни бакалавърски и магистърски курсове, докторанти и други лица, интересуващи се от изучаване и решаване на дендрохронологични задачи в приложен аспект.

В РАЗДЕЛ 1 е направено кратко въведение в дендрохронологията, като са разгледани същността и основните й принципи, нейното възникване и развитие, както и основните етапи при извършване на такъв анализ. За улеснение на читателя и с цел сравнително бързо навлизане в реалното използване на софтуерната система и програмния език R, в този раздел е включено и кратко запознаване с основните идеи и преглед на минимално необходимите познания за работата с тях. Въведението не претендира за изчерпателност – подобни многобройни материали могат да се намерят в Интернет – а е съобразено с необходимостта от придобиването на даден минимум умения за гъвкаво боравене с езика. Той е достатъчен за решаване на практически дендрохронологични задачи и за използване от изследователите на математическите модели, дори и при липса на предишен опит в работата с R.

В РАЗДЕЛ 2 са застъпени основни етапи за дендрохронологичен анализ, реализирани чрез езика R. В отделни части подробно са разгледани използването на описателни статистики при изследване да дървесни прирастови хронологии, основните положения на корелационния анализ и използването му при кръстосаното датиране в дендрохронологията, стандартизирането на сериите от широчини на годишните пръстени и построяването на многомерен модел за влиянието на основните климатични фактори върху тях. Всяка от тези части е придружена с подробен пример, в който е представено извършването на съответния анализ с реални дървесни прирастови данни.

Монографията може да бъде предоставена на желаещите безплатно в Лесотехническия университет – София (гр. София, бул. Климент Охридски №10). За целта е необходимо да заявите това на имейл адрес niki.zafirov@gmail.com.

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.