Вие сте тук: Начало / Информационна система / Постигнати резултати в работния пакет

Постигнати резултати в работния пакет

В рамките на работния пакет по проекта е избран модел на информационна система за дендрохронологични данни и са инсталирани нейните компонентите на нает виртуален частен сървър и сървъри в ЛТУ–София. Базата данни е попълнена със събраните по проекта данни от измерванията на терена и получените прирастови хронологии. Разработени са модулите на уеб приложение за анализ и представяне на съхраняваната в базата данни информация, които работят в уеб сайта на проекта – достъпни на адрес www.ents.bg.

По-подробно описание на компонентите на информационната система са представени в следващите уеб страници. Постигнатите резултати, включително методиката за анализ на дървесни прирастови хронологии, са описани в монография по проекта:

Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN: 978-619-245-262-9, 264 с.

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.