Таблица sample_plot

Съхранява данните за пробните площи, от които са взети дървесни прирастови проби.


Схема на таблицата в базата данни:

 

Име

Тип

Дължина

Точност

Ограничения

Описание

Забележка

name

character
varying

3

 

PK, NN

Кодирано име на пробната площ във формат XXX (два символа за дървесен вид и един за място)

Задължително се попълва

long_name

character
varying

50

 

 

Дълго име на пробната площ

 

latitude

number

10

8

 

Географска ширина

 

longitude

number

11

8

 

Географска дължина

 

 

Достъп до данните е осигурен на партньорските организации по проекта. Данните могат да бъдат използвани и при подготовка на съвместни разработки. За контакти: niki.zafirov@gmail.com

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.