Таблица sample_data

Съхранява данни за измерените широчини на годишните пръстени в дървесните прирастови проби.


Схема на таблицата в базата данни:

 

Име

Тип

Дължина

Точност

Ограничения

Описание

Забележка

sample_name

character
varying

8

 

PK, NN

Кодирано име на пробата във формат XXX.XX.X
(три символа за дървесен вид и място, две цифри за номер на дърво и една цифра за номер на проба)

Задължително се попълва

year

number

4

0

PK, NN

Календарна година

Задължително се попълва

value

number

5

3

NN

Широчина на годишния пръстен в mm

Задължително се попълва

sample_plot

character
varying

3

 

FK (sample_plot)

Външен ключ към кодираното име на пробната площ

Може да не се попълва

tree_numer

number

2

0

 

Номер на моделното дърво

Може да не се попълва

core_numer

number

1

0

 

Номер на пробата

Може да не се попълва

 

Достъп до данните е осигурен на партньорските организации по проекта. Данните могат да бъдат използвани и при подготовка на съвместни разработки. За контакти: niki.zafirov@gmail.com

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.