Вие сте тук: Начало / Информационна система / База данни по проекта

База данни по проекта

Системата за управление на бази данни PostgreSQL е инсталирана на сървър в ЛТУ-София. Достъпът до нея става чрез потребителски имена и пароли, което ограничава вероятността от нерегламентиран достъп. За предотвратяване вероятността от загуба на данни се извършва архивиране на сървъра. Началната страница на уеб приложението за работа с инсталираната база данни по проекта и една от страниците на тази система, показваща параметрите за онлайн мониторинг на сървъра с базата данни, са представени на следните фигури. Те са достъпни са адрес http://www.ents.bg:8080.

SUBD 1.png

 SUBD 2.png

 

 

 

 

 

 

Схеми на основните таблици в релационната база данни:

Таблица sample_plot

Таблица sample_data

Таблица chronology_characteristics

Таблица chronology_data

Свързването с базата данни и проверка на съдържанието на таблицата sample_plot в нея от R може да се извърши чрез следния код:

install.packages('RPostgres')                  # Инсталирането е необходимо само първия път
library(RPostgres)                                    # Може да се използва и require(RPostgres)
con <- dbConnect(RPostgres::Postgres(),
                              dbname = 'dendrochronology',
                              host = '***',
                              port = 5432,
                              user = '***',
                              password = '***')
dbExistsTable(con, "sample_plot")
sel <- dbGetQuery(con, "SELECT * from sample_plot"); sel

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.