Вие сте тук: Начало / Информационна система / Архитектура на информационната система

Архитектура на информационната система

Избраните компоненти на информационната система и нейната архитектура са представени на следната фигура:

IS.png

Както се вижда на фигурата, голяма част от софтуерните компоненти са с отворен код по модела на тези в проучените хранилища и бази за дендрохронологични данни. За тяхното разполагане е инсталиран базов сървър – физически сървър Dell PowerEdge, намиращ се в Катедрата по „Патология на растенията и химия“ в Лесотехническия университет – София. На него е инсталирана платформа за управление на виртуални сървъри от компанията VMware – ESXi 6.5.

В така подготвения базов сървър са инсталирани 3 виртуални сървъра, поддържащи различни компоненти на информационната система. Всички те са с операционна система Linux CentOS 7. В първия виртуален сървър е разположена Системата за управление на бази данни PostgreSQL. Вторият се използва за извършване на статистическа обработка на данните чрез среда/език R. Третият виртуален сървър представлява уеб сървъра, за който се използва Система за управление на съдържанието (Content Management System – CMS) Plone.

По проекта е нает виртуален частен сървър. На него също е инсталирана операционна система Linux CentOS 7. Той поддържа виртуална частна мрежа на базата на софтуера OpenVPN, чрез която всички сървъри се намират в собствена ограничена мрежа, независимо от физическото им разположение. По този начин те могат да бъдат достъпвани от всяка една от организациите по проекта – НАИМ-БАН, ИГ-БАН и ЛТУ-София. Наетият виртуален частен сървър разполага със статичен IP адрес, което е необходимо за публикуването на уеб сайта и софтуерните приложения на разработваната информационна система за дендрохронологични данни. Закупено е и е регистрирано и домейн име за публикуване на уеб сайта и приложенията по проекта – ents.bg. Към IP адреса на наетия сървър са пренасочени уеб приложението по проекта, намиращо се на виртуален сървър в ЛТУ-София, а също така и уеб приложението за директна работа с базата данни pgAdmin 4 и самия порт за директен достъп до базата данни.

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.