Вие сте тук: Начало / Информационна система

Информационна система за съхранение, анализ и представяне на дендрохронологичните данни

Събираният голям обем от данни при дендрохронологичните изследвания се нуждае от подходяща организация, съхранение и съвременни инструменти за анализ и представяне на извлечената от тях информация. За целта в рамките на проекта е разработена информационна система за дървесни прирастови данни с уникални характеристики и съдържание. Обработените и организирани в нея данни служат за разпространение на резултатите от научните изследвания по проекта. По този начин получените резултати от извършените по него дейности, емпиричните и аналитичните наблюдения могат да послужат в бъдеще за нови изследвания от настоящия или други научни екипи.

За реализирането на тази дейност по проекта са извършени следните поддейности:

  •  Инсталиране на компонентите на информационна система за дендрохронологични данни
  • Попълване на базата данни със събраните по проекта данни от измерванията на терена и получените прирастови хронологии
  • Разработване на модулите на уеб приложение за анализ и представяне на съхраняваната в базата данни информация