Вие сте тук: Начало / Дървесни прирастови хронологии / Пробонабиране от живи дървета

Пробонабиране от живи дървета

При изпълнението на проекта са взети прирастови проби от следните дървесни видове:

Иглолистни видове

   

Широколистни видове

Бял бор (Pinus sylvestris L.)

 

Обикновен дъб (Quercus robur L.)

Черен бор (Pinus nigra Arn.)

 

Горун (Quercus petraea Liebl.)

Бяла мура (Pinus peuce Gris.)

 

Благун (Quercus frainetto Ten.)

Черна мура (Pinus heldreichii Christ.)

 

Космат дъб (Quercus pubescens Willd.)

Обикновена ела (Abies alba Mill.)

 

Цер (Qercus cerris L.)

IMG 02427.JPG

Част от екипа по време на експедиция за взимане на дървесни прирастови проби

 

Probonabirane 2.jpg

Probonabirane 1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Взимане на прирастови проби от черна мура

 

IMG 09156.JPG

Взимане на прирастови проби от черен бор

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.