Вие сте тук: Начало / Дървесни прирастови хронологии / Постигнати резултати в работния пакет

Постигнати резултати в работния пакет

При изпълнението на първия работен пакет по проекта са съставени дендрохронологични редици от основни дървесни видове за територията на страната. За тяхното изграждане на дендрохронологичен анализ са подложени 399 живи дървета от обикновен дъб (Quercus robur), горун (Quercus petraea), благун (Quercus frainetto), космат дъб (Quercus pubescens), цер (Quercus cerris), бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra), бяла мура (Pinus peuce), черна мура (Pinus heldrеihii), ела (Abies alba) и смърч (Picea abies). Най-дългата редица от живи дървета е над 675 години и достига назад във времето до средата на 14-ти век.

На базата на дендрохронологичен материал от археологически обекти са изградени плаващи хронологии както следва: с дължина 235 години за 13-ти–15-ти век сл. Хр. от археологически разкопки на стара „Сердика“ (обект Света Неделя); с дължина 217 г. за 3-ти–4-ти век сл. Хр. за „Сердика“ (обект екзарх Йосиф 35); с дължина 95 г. за 6-ти век сл. Хр. за „Сердика“ (Западна порта); с дължина 235 г. за 2-ри–4-ти век сл. Хр. за Анхиало (дн. Поморие); с дължина 32 г. за 5-ти век сл. Хр. за стълби използвани при рудодобив (музей в гр. Асеновград). За изграждане на плаващите хронологии за посочените обекти са използвани 40 образци дървесина от различни видове от род Quercus (дъб), от род Fagus (бук), както и от иглолистни видове от род Pinus (бор) и Abies (ела).

Изградени са плаващи хронологии на базата на материал от историческа дървесина от старинни сгради с различно предназначение – къщи, църкви, останки от дървесина на мостови съоръжения, огради и др. Например изградени са плаващи хронологии както следва: за 277 г. за 9-ти–11-ти век от средновековната църква „Св. Георги“, гр. Кюстендил; за 100 г. за 17-ти–18-ти век от часовниковата кула в гр. Берковица и за 36 г. за 14-ти–15-ти век от църква в с. Бели мел.

На база пробонабирането и анализа на дървесина от всички видове обекти са съставени дървесни прирастови хронологии, обхващащи периода от 2-ри век сл. Хр. до настоящия момент – общо около 1900 г. Съставените главни хронологии са анализирани за връзка с основните климатични фактори, като по този начин са установени месеците с най-силно влияещите температури на въздуха и валежни суми върху тях.

Основни резултати от изпълнението на дейностите от изследванията са представени на конференции и са публикувани в научни статии. Те са представени в допълнителното меню в дясната част на уеб сайта.

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.