Космат дъб - с. Старосел

 

От редина, разположена на южни припечни терени на Средна гора в района на с. Старосел, са взети проби от 8 индивида от космат дъб. Въпреки неголемите диаметри на стволовете на дървета на терен по признаци на хабитуса на отделните индивиди бяха селектирани стари дървета. Поради процеси на деструкция в централния цилиндър на дърветата обаче не беше възможно създаване на многовековни хронологии. Изградената дендрохронологична редица обхваща периода 1899 до 2018 г. (119 години).

Chronology QUPU.png

Хронологията е налична в Института за гората при БАН.

За контакти: dimitrov_117@abv.bg

Действия към документ

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.