Вие сте тук: Начало / Археологическа дървесина и писмени извори / Постигнати резултати в работния пакет

Постигнати резултати в работния пакет

В рамките на работния пакет по проекта са набелязани голям брой археологически и исторически обекти за дендроанализ, в следствие на което са събрани достатъчно подходящи за датиране образци от дъбова и иглолистна дървесина. Определена е систематическата принадлежност на дендрохронологичен материал от 13 археологически обекта от територията на страната. Установени са 8 дървесни вида, които са вградени в различни съоръжения през различни исторически епохи.

На базата на дендрохронологичен материал от археологически и исторически обекти са изградени плаващи хронологии, които обхващат периода след 2-ри век сл. Хр. За съставянето им са използвани образци дървесина от различни видове от род Quercus (дъб), род Fagus (бук), както и от иглолистни видове от род Pinus (бор) и Abies (ела). Хронологиите, изградени от историческа дървесина, са с обща дължина над 600 години и обхващат периода от 12-ти до 18-ти век. Изградените на базата на археологическа дървесина хронологии покриват периода между 2-ри и 5-ти век сл. Хр.

Получените дървесни образци от археологическа и историческа дървесина се съхраняват в съответните партньорски организации извършили анализите – НАИМ при БАН, ИГ при БАН и ЛТУ–София. Основни данни от извършените анализи са въведени в информационната система по проекта.

Информацията от дейностите в рамките на работния пакет са обобщени и са използвани при подготовката на публикации по проекта. Събраните данни за климата от 15–20 век са обобщени и разделени в периоди, подходящи за използване при изграждане на дървесните прирастови хронологии. Създадените на тази база хронологии са предназначени да подпомогнат датирането археологически обекти и културни ценности с точност до няколко години, за разлика от използваните досега методи на датиране в България, които допускат отклонение от няколко десетки години.

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.