Вие сте тук: Начало / Археологическа дървесина и писмени извори / Анализ на археологическа дървесина

Анализ на археологическа дървесина

При работата по проекта археологическа дървесина беше открита при разкопките на древна „Сердика“ (дн. Централната част на гр. София) и при разкопките на Анхиало (дн. гр. Поморие). Изследвани са също така също така дървени детайли, използвани при рудодобив през първото хилядолетие сл. Хр., съхранявани в Регионалните исторически музеи в гр. Кърджали и в гр. Асеновград. След прецизна лабораторна работа се установи, че от гледна точка на ботаническата систематика повечето от тях принадлежат на род Quercus (дъб), една от пробите (дървена стълба използвана при рудодобив) е от род Fagus (бук), а сравнително малко екземпляри са от иглолистни видове – род Pinus (бор) и род Abies (ела).

Разграничаването на отделните видове дъб на база на анатомични белези е много трудна задача. Например, добре известно е, че видове като Q. robur (летен дъб)  и Q. petraea (горун) имат почти неразличимо анатомично устройство, но са добре разграничими по морфологични белези и затова са отделени като самостоятелни видове. Тяхната близост се потвърждава и от факта че в централна Европа много често двата вида образуват естествени хибриди, т.е. и на генетично ниво са много близки. Към тях можем да добавим още два вида срещащи се в България, които имат сходно (на първите два вида) анатомично устройство – Q. pubescens (космат дъб или бял дъб) и Q. hartvissiana (лъжник или странджански дъб). Посочените сродни по отношение на анатомично устройство четири наши видове дъб принадлежат към секцията на робуроидните дъбове (Section:  Robur). Затова при идентификация на историческа или археологическа дървесина в публикациите на повечето автори (в чужбина) се посочва към коя секция принадлежи материалът, без да се конкретизира вида. Все пак анатомични разлики между отделните дъбове има. Например в България се срещат два вида Q. cerris (цер) и Q. coccifera (пърнар) от групата на цероидните дъбове (Section: Cerris), които имат ясно разграничимо устройство от тези на робуроидните дъбове.

При изпълнението на проекта е осигурен достъп за взимане на проби и е събрана информация от походяща дървесина от следните археологически обекти:

  • Обект на ул. „Екзарх Йосиф” № 35
  • Обект „Света Неделя”
  • Обект „Лъвов мост”
  • Западна порта – Сердика
  • Обект Анхиало (дн. гр. Поморие)
  • Дървени стълби използвани при рудодобив – Исторически музей в гр. Асеновград
  • Фрагменти от дървени инструменти, използвани при рудодобив – Исторически музей в гр. Кърджали
  • Калиакра фрагменти от саркофаг

 

Arheologicheska darvesina.png

Взета проба в рамките на проекта от археологическа дървесина от дъб

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.