Вие сте тук: Начало / Археологическа дървесина и писмени извори

Археологическа дървесина и писмени извори

Важен работен пакет в рамките на проекта е събиране и изследване на проби от археологически обекти и историческа дървесина, проучване на писмени извори и информация за промени в климата за интересуващите ни исторически периоди. За реализирането му са извършени следните дейности:

  • Събиране на подходящи за целта дървесни фрагменти от археологическите обекти;
  • Събиране на проби от дървени предмети от регионалните исторически музеи;
  • Осигуряване на информация и данни за археологическите обекти, от които са взети пробите;
  • Издирване и установяване на исторически сгради в България от периода ХV–ХХ в., от които може да се вземе подходящ дървесен материал за дендроанализ;
  • Създаване на контакти с управленските органи или лицата, които притежават, съхраняват  и използват историческите сгради за получаване на разрешения за вземане на проби;
  • Предоставяне на информация от разнообразни писмени източници за състоянието и промените на климата в периода ХV–ХХ в. за избрани райони (селища) в България, доколкото такава е събирана и известна в историческата наука.
Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.