Вие сте тук: Начало

Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на Балканите

Проект финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН

Номер на договор: ДН 20/7 от 11.12.2017 г.

Период на реализиране: декември 2017 г. – ноември 2022 г.

Базова организация: Национален археологически институт с музей при БАН

Партньорски организации: Институт за гората при БАН, Лесотехнически университет – София

Ръководител на научния колектив: доц. д-р Христо Димитров Попов

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1000, ул. „Съборна“ №2

В Европейската наука създаването на дендрохронологически скали е залегнало в различни научни стратегии от няколко десетилетия. Същевременно в българската археологическа и историческа наука тази важна ниша по различни обективни и субуктивни причини е оставала неразработена. За това състояние могат да бъдат изтъкнати, редица субективни и обективни причини. Сравнително сухият климат и почвите на територията на съвременна България не облагоприятстват запазването на органични материали и в частност на дървесина. Откриването й, запазена в археологически контексти, е сравнително рядко явление. Прилагането на дендрохронологични изследвания е изключително важно за съвременната наука, както за праисторията (палеолит, неолит, халколит, бронзова епоха), така и за по-късните исторически периоди (желязна епоха, античност, средновековие...).

Във връзка с особеностите на наличните условия на територията на съвременна България в настоящия проект хронологически подхождаме от по-късните периоди към по-ранните. За периодите на античността, късната античност, средновековието, възраждането  може по-лесно да бъде открит запазен дървесен материал (не само от археологически проучвания, но и като строителен материал при все още съществуващи сгради и пр.). Създаването на единна, относително пълна и компактна дендрохронологическа скала ще даде възможност за в бъдеще тя по-лесно да бъде надграждана с материали за по-ранни периоди. Същевременно трябва да се има пред вид, че създаването на единна дендрохронологическа скала е продължителен, скъп и времеемък процес, при който базата данни за в бъдеще ще се обогатява и попълва непрекъснато. Идеята на настоящия проект е в български условия да се създадат основа и отправна точка за развитието на това важно научно направление за в бъдеще.

Nachalo.png

Публикации, презентации и постери

Монография: Зафиров, Н., Е. Молле, 2022. Статистически методи за анализ в дендрохронологията със системата R.

Статия: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2020. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin Mountains, Bulgaria.

Статия: Zafirov, N., D. Dimitrov, E. Molle, 2020. Dynamics of the health status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountains range, Bulgaria.

Статия: Димитров, Д., 2019. Кратък обзор на развитието на дендрохронологичния метод през 19-ти и 20-ти век.

Презентация: Зафиров, Н., Д. Димитров, Е. Молле, 2020. Динамика на здравословното състояние на белия (Pinus sylvestris L.) и черния бор (Pinus nigra Arn.) в Стара планина, България.

Постер: Zafirov, N., M. Panayotov, N. Tsvetanov, I. Nikolchova, V. Trouet, 2019. Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and trealine locations in Pirin mountain, Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, E. Molle, L., Milchev., 2019. Radial increment of old Pinus nigra Arn. forests at newly studied locations in mountain regions of Bulgaria.

Постер: Zafirov, N., Dimitrov, D., Mirtchev., 2018. Dynamics of the radial increment of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Balkan Mountain range, Bulgaria, depending on climate change and stand origin.