Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на Балканите

Проект финансиран от Фонд научни изследвания към МОН

Период на реализиране: декември 2017 г. - декември 2020 г.

Базова организация: Национален археологически институт с музей при БАН

Партньорски организации: Институт за гората при БАН, Лесотехнически университет - София

Ръководител на научния колектив: доц. д-р Христо Димитров Попов

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1000, ул. „Съборна“ № 2

Ramka.png