Вие сте тук: Начало

Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на Балканите

Проект финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН

Период на реализиране: декември 2017 г. – ноември 2022 г.

Базова организация: Национален археологически институт с музей при БАН

Партньорски организации: Институт за гората при БАН, Лесотехнически университет – София

Ръководител на научния колектив: доц. д-р Христо Димитров Попов

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1000, ул. „Съборна“ № 2

Nachalo.png